چگونه ساختمان هوشمند به کاهش هزینه های مالکین و کاربران می انجامد؟ هزینه های ساختمان به راحتی توسط مهندسین و کارشناسان قابل تخمین می باشد. این تخمین از روی برآورد های ساخت و حجم سرمایه اولیه و موارد دیگر قابل محاسبه می باشد. هزینه های ساختمان شامل ارزش گذاری های زیر می شود.

 • ارزش ساخت
 • ارزش تجهیزات
 • ارزش سرمایه گذاری
 •  ارزش فعالیتهای اجرائی

با توجه به اینکه کلیه افراد خواستار کاهش هزینه های ساخت و نگهداری ساختمان هستند به نظر شما ساختمان هوشمند چگونه می تواند به این امر کمک کند؟ در این ساختمان ها به کمک سیستم مدیریت ساختمان می توان از بسیاری از هزینه ها کاست، اما این کاهش هزینه ها از روش های زیر قابل انجام می باشد.

برنامه ریزى آغاز و پایان در ساختمان هوشمند

به چه دلیل تاسیسات ساختمان مى بایست 24ساعت در شبانه روز و 7 روز در هفته در زمستان و یا در مواقع غیر پر مصرف کار کنند در صورتیکه سیستم مدیریت ساختمان مى تواند از این امر جلوگیرى کند. سیستم مدیریت ساختمان هوشمند می تواند از روشن بودن تاسیسات ساختمان در 24 ساعت شبانه روز در فصل زمستان و یا در مواقع غیر پر مصرف به طور هوشمند جلوگیری کند.

مدل اقتصادى

با استفاده از سیستم مدیریت ساختمان هوشمند این امکان هست که به عنوان مثال وقتى دفتر کارى تعطیل مى باشد کلیه امکانات به حالت خاموش در آید. همچنین به عنوان مثال در هنگام خالى بودن محل کار اگردما در حد 22 درجه مى باشد به محض ورود افراد با استفاده از این سیستم مى توان دما را تا  درجه 28 درجه افزایش داد. و کلیه این فعالیت بنا برخواست مصرف کننده کاملا به صورت اتومات انجام می شود.

آغاز و پایان بهینه

تغییر دادن ساعت شروع سیستم بهینه سازی هوای داخل و خارج به عهده سیستم ساختمان هوشمند مى باشد. به چه دلیل سیستم تهویه هوا در ساختمان مى بایست در زمانى که دماى محیط به حد تعیین شده آن براى افراد موجود در آن رسیده است کار کند؟ روشن شدن دستگاه تهویه مطبوع وابسته به دماى محیط مى باشد، پس در نتیجه این سیستم باید به طور اتوماتیک بر اساس دمای محیط روشن و خاموش شود. این وظیفه بر عهده سیستم مدیریت ساختمان هوشمند می باشد که به طور هوشمند و اتوماتیک این کار را انجام می دهد.

بهینه سازی انرژی در ساختمان هوشمند

به وسیله استفاده آزاد انرژى براى سرمایش وگرمایش، به عنوان مثال اگر یک واحد سرمایش و گرمایش نیاز به فراهم کردن دماى 15 باشد به طورعادى براى خنک کردن هوا از آب سرد استفاده مى نماید. به هر حال اگر درجه حرارت محیط خارج کمتر از 15 در زمستان باشد، در این هنگامBMS  هواى تازه بیشترى را وارد محیط مى نماید و به این ترتیب در مصرف انرژى صرفه جوئى مى شود.

نکات مهم

در زیر به نکات کلید اشاره می شود که مالکان ساختمان ها را راغب می کند تا از سیستم مدیریت ساختمان هوشمند استفاده کنند :

 • کاهش هزینه هاى اجرائى
 • کاهش هزینه هاى نگهدارى
 • افزایش قابلیت تولید
 • سازگارى
 • جایگاه حال و آینده ساختمانهاى هوشمند
 • ارتباطات و کابل کشى یکپارچه
 • سیستمهاى امنیتى آتش
 • سیستمهاى گرمایش و سرمایش اتوماتیک
 • آسانسورهای هوشمند
 • کنترل دسترس و سیستمهاى امنیتى
 • تابلوهاى برق بهینه شده
 • سیستم هاى روشنائى خودکار
 • سیستم مدیریت انرژى ساختمان
 • سیستم مدیریت هم زمان سرویسهاى صوتى، تصویرى، اینترنت وغیره …